1.1. W myśl postanowienia § 1751 ust. 1 ustawy nr 89 Dz.U. z 2012 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”) niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego (zwany dalej „regulaminem”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki między wydawcą (zwana dalej „usługodawcą”) a osobami trzecimi (zwanymi dalej „użytkownikami”), wynikające z umów o świadczenie usług (zwanych dalej „umową o świadczenie usług”) zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy umieszczonej pod adresem internetowym https://homeclub.pl (zwanej dalej „stroną internetową”).

1.2. Prawa i obowiązki między usługodawcą a użytkownikiem są dodatkowo regulowane przez zasady komunikacji, które stanowią załącznik nr 1 do regulaminu. Regulamin i zasady komunikacji stanowią integralną część umowy o świadczenie usług.

1.3. Umowa o świadczenie usług i regulamin zostały sporządzone w języku polskim.

1.4. Zgodnie z § 1752 Kodeksu cywilnego strony umowy uzgadniają, że usługodawca może jednostronnie zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu użytkownik zostanie powiadomiony. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu i w takim przypadku pisemnie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w okresie wypowiedzenia wynoszącym jeden (1) miesiąc.

1.5. Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na nową zmianę regulaminu, regulamin w poprzednim brzmieniu traci ważność, a nowa wersja regulaminu staje się integralną częścią umowy o świadczenie usług.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług

2.1. Propozycję zawarcia umowy o świadczenie usług składa użytkownik wypełniając dane w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej i wysyłając te dane do usługodawcy klikając przycisk „Zarejestruj się” (zwane dalej „zamówieniem”). Dane podane przez użytkownika w zamówieniu dla celów regulaminu są traktowane za prawidłowe.

2.2. Po otrzymaniu przez usługodawcę zamówienia, usługodawca zapewni użytkownikowi możliwość zalogowania się na konto użytkownika (zwane dalej „akceptacją”). Postanowienia § 1740 ust. 3 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Wraz z otrzymaniem przez usługodawcę akceptacji umowa o świadczenie usług zostaje zawarta.

2.3. Użytkownik wyraża zgodę na to, że usługodawca może rozpocząć świadczenie usług zgodnie z umową o świadczenie usług zaraz po jej zawarciu, nawet przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług.

2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług (odmowa rejestracji użytkownika), w szczególności z osobami, które w przeszłości istotnie naruszyły umowę o świadczenie usług (w tym regulamin).

2.5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy o świadczenie usług. Koszty poniesione przez użytkownika w przypadku korzystania z środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług (np. koszty połączenia z Internetem) ponosi sam użytkownik i nie różnią się one od standardowej stawki.

3. Konto użytkownika

3.1. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej użytkownik ma dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownik może w szczególności zarządzać swoimi danymi, przesyłać i usuwać informacje o osobie, administrować, wprowadzać i usuwać wiadomości i inne informacje, a także przesyłać zdjęcia i pliki audiowizualne oraz zarządzać nimi (zwane dalej „kontem użytkownika”).

3.2. Konto użytkownika zostanie aktywowane po zarejestrowaniu się przez użytkownika na stronie internetowej (wypełnienie wymaganych danych przez użytkownika).

3.3. Podczas rejestracji na stronie internetowej użytkownik jest zobowiązany do poprawnego i dokładnego podania wszystkich wymaganych danych. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych podanych na koncie użytkownika po każdej ich zmianie. Dane podane przez użytkownika na koncie użytkownika są przez usługodawcę traktowane jako prawidłowe. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto użytkownika.

3.4. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczone przez nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik wyraża zgodę na to, że dane do logowania mogą być również wykorzystane do logowania się na inne strony internetowe obsługiwane przez usługodawcę. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zobowiązania przez użytkownika.

3.5. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania z konta użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy użytkownik naruszy zobowiązania wynikające z umowy o świadczenie usług.

4. Warunki usługi

4.1. Na podstawie umowy o świadczenie usług użytkownik ma prawo dostępu do swojego konta użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika użytkownik może w szczególności zarządzać swoimi danymi, podawać i usuwać informacje o osobie, administrować, wprowadzać i usuwać wiadomości i inne informacje, a także przesyłać zdjęcia i pliki audiowizualne oraz zarządzać nimi, a ponadto może za pomocą swojego interfejsu użytkownika kontaktować się w określony sposób z innymi osobami (zwane dalej „usługą”).

4.2. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usługi, jeśli jej świadczenie nie jest możliwe ze względu na przyczynę lezącą po stronie użytkownika lub osoby trzeciej. W szczególności usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usługi, jeśli dojdzie do awarii zasilania w energię elektryczną, awarii sieci danych, innych awarii spowodowanych przez strony trzecie lub działania siły wyższej.

4.3. Podczas świadczenia usługi może dochodzić do awarii, tymczasowych ograniczeń w świadczeniu usług, przerw lub obniżenia jakości usługi.

4.4. Wszystkie zalecenia i informacje wyświetlane w ramach usługi i na stronie internetowej mają charakter niewiążący, co użytkownik przyjmuje do wiadomości. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego skontaktowania się z profesjonalnym doradcą w zakresie wykorzystania z tych zaleceń i informacji.

5. Korzystanie z usługi

5.1. Użytkownik nie może w ramach usługi przechowywać ani rozpowszechniać informacji, których treść jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w Republice Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państwach, w których usługa jest dostępna, w szczególności treści, których ujawnienie do wiadomości publicznej:

5.1.1. narusza prawa autorskie lub prawa powiązane z prawem autorskim osób trzecich,

5.1.2. narusza dobra osobiste osób trzecich,

5.1.3. narusza normy prawne zmierzające do ochrony przed nienawiścią do niektórych narodów, grup etnicznych, ras, religii, klas lub innych grupy osób lub do ograniczenia praw i wolności jej członków.

5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie odpowiada za ustawienia zdefiniowane przez użytkownika na koncie użytkownika.

5.3. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych wiadomości komercyjnych w ramach usługi. Użytkownik nie może w ramach usługi rozpowszechniać informacji, które w znacznym stopniu przypominają usługi lub aplikacje osób trzecich w celu zmylenia lub wprowadzenia w błąd użytkownika Internetu (phishing). Użytkownik nie może w ramach usługi rozpowszechniać wirusów komputerowych.

5.4. Użytkownik nie może w ramach usługi korzystać z mechanizmów, narzędzi, oprogramowania lub procedur, które mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury usługodawcy, bezpieczeństwo Internetu lub bezpieczeństwo innych użytkowników Internetu.

5.5. Użytkownik nie może prowadzić działalności zmierzającej do tego, aby uniemożliwić lub ograniczyć działanie serwera usługodawcy, na którym jest realizowana usługa ani przeprowadzać innych ataków na ten serwer, a także pomagać w takich działaniach osobom trzecim. Użytkownik nie może używać konta użytkownika i usługi w sposób, który nadmiernie ograniczałby korzystanie z usługi przez innych klientów usługodawcy lub w inny sposób nadmiernie ograniczałby usługodawcę. W szczególności użytkownik nie może obciążać zautomatyzowanymi żądaniami serwera świadczeniodawcy, na którym realizowana jest usługa.

5.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie odpowiada zgodnie z postanowieniem § 5 ustawy nr 480 Dz.U. z 2004 r. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego) z późniejszymi zmianami za treść informacji przechowywanych przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne działania użytkownika.

5.7. Usługodawca jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do przeprowadzenia prewencyjnej kontroli informacji przechowywanych lub rozpowszechnianych przez użytkownika w ramach usługi. Jeśli treść tych informacji mogłyby naruszyć regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, usługodawca ma prawo usunąć te informacje i zapobiec ich rozpowszechnianiu, a także jest uprawniony wypowiedzieć umowę o świadczenie usług. Jeśli w związku z przechowywaniem lub rozpowszechnianiem informacji przechowywanych lub rozpowszechnianych przez użytkownika w ramach usługi jakakolwiek osoba trzecia będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy, usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć treść informacji przechowywanych lub rozpowszechnianych przez użytkownika w ramach usługi.

5.8. Jeśli w związku z realizacją umowy o świadczenie usług jakakolwiek osoba trzecia będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy, użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia sporu z taką osobą trzecią. W przypadku gdy osoba trzecia podnosić będzie, iż w wyniku przechowywania lub rozpowszechniania informacji przechowywanych lub rozpowszechnianych przez użytkownika w ramach usługi, naruszone zostały jej prawa, zwłaszcza prawa autorskie lub doszło do działania polegającego na naruszeniu zasad uczciwej konkurencji użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszystkich celowo poniesionych przez usługodawcę kosztów, w związku z prowadzeniem sporu z taką osobą trzecią.

5.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że teksty, zdjęcia, grafiki i inne elementy zamieszczone na stronie internetowej lub dostępne w ramach usługi mogą być indywidualnie lub jako całość chronione prawem autorskim (zwane dalej „utwór”). Bazy danych znajdujące się na stronie internetowej lub dostępne za pośrednictwem usługi są chronione przez prawo twórcy bazy danych. Jeśli odrębna umową nie uzgodniono odrębnie, z utworu korzystać można wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych przez prawo właściwe. W szczególności użytkownik nie może korzystać z utworów, w szczególności przez ich powielanie (kopiowania) w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub majątkowej jak również rozpowszechniać, wypożyczać, przedstawiać publicznie (w tym za pośrednictwem Internetu).

6. Licencje

6.1. Jeśli użytkownik w ramach usługi będzie przechowywać lub rozpowszechniać informacje (wartości niematerialne), które objęte są ochroną jako własność intelektualna (zwane dalej „dziełem”), użytkownik przez zapisanie lub rozpowszechnianie dzieła w ramach usługi udziela usługodawcy bezpłatnego uprawnienia korzystania z dzieła (licencję), zgodnie z poniższymi warunkami. W ten sposób nie zostaje naruszone postanowienie art. 5.1 regulaminu.

6.2. Licencja powyższa obejmuje wszystkie sposoby wykorzystywania (w tym publicznego udostępniania dzieła przez Internet), w nieograniczonej ilości i o nieograniczonym zasięgu terytorialnym. Usługodawca może udzielić uprawnienia wchodzącego w skład licencji w całości lub w części osobie trzeciej (sublicencja). Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia licencji do dzieła na osobę trzecią. Usługodawca otrzymuje licencję do dzieła w momencie zapisania lub rozpowszechnienia dzieła w ramach usługi. Licencja jest udzielana na okres siedemdziesięciu (70) lat od momentu pierwszego zapisania lub rozpowszechnienia dzieła w ramach usługi. Świadczeniodawca nie ma obowiązku wykorzystać licencji.

6.3. Usługodawca ma prawo do modyfikacji, zmian lub przetwarzania dzieła, włączenia z połączeniem i powiązaniem z innymi dziełem i utworami (lub programem komputerowym), jednocześnie do modyfikacji, zmian lub przetwarzania może dojść również za pośrednictwem osób trzecich. W przypadku zmian dokonanych przez usługodawcę (przez osoby trzecie upoważnione przez usługodawcę) usługodawca otrzyma również licencję do korzystania również z tak zmodyfikowanego dzieła. Usługodawca jest uprawniony do przekazywania dzieła opinii publicznej w ramach swojej działalności gospodarczej. W przypadku niepublikowanego wcześniej dzieła, usługodawca jest uprawniony do jego opublikowania. Publikując dzieło usługodawca zawsze opatruje je pseudonimem (nick) użytkownika, który zapisał dzieło w ramach usługi.

6.4. Postanowienia art. 6.1-6.3 regulaminu dotyczące uprawnień usługodawcy stosuje się odpowiednio do przypadków, dla których dzieło użytkownika nie podlega ochronie praw autorskich.

7. Inne prawa i obowiązki stron umowy

7.1. Usługodawca nie wymaga uregulowania zaliczki lub jakiejkolwiek innej podobnej płatności.

7.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że programy komputerowe za pomocą których stworzono stronę internetową są chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby jemu lub osobom trzecim umożliwić w sposób nieuprawniony ingerowanie lub korzystanie z tych programów komputerowych, do których prawa przysługują usługodawcy lub usługodawca jest uprawniony do korzystania z nich,

7.3. Usługodawca w stosunku do użytkownika nie jest związany żadnymi kodeksami etyki w myśl postanowień par. 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

7.4. Usługodawca zapewnia pozasądowe rozpatrywanie skarg użytkowników za pośrednictwem adresu elektronicznego podanego jako adres kontaktowy (art. 11.6). Informacje o sposobie rozpatrzenia skargi użytkownika usługodawca prześle na adres elektroniczny użytkownika.

7.5. Pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich wynikających z umowy o świadczenie usług wykonuje właściwa Inspekcja Handlowa. Platformę do rozstrzygania sporów on-line znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać podczas rozwiązywania sporów między świadczeniodawcą a użytkownikiem wynikających z umowy o świadczenie usług.

7.6. Europejskie Centrum Konsumenckie to miejsce kontaktowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

7.7. Usługodawca prowadzi działalność w oparciu o udzielone mu pozwolenie do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrole działalności gospodarczej usługodawcy prowadzi w ramach swojej kompetencji właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Ochrona danych osobowych, zapisywanie cookies

8.1. Obowiązki usługodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika są regulowane w osobnym dokumencie.

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies w jego komputerze. Pliki cookies to niewielkie pliki używane przez usługodawcę i ogłoszeniodawców na stronie internetowej w celu rozpoznania przeglądarki internetowej użytkownika, do komunikowania się z usługą i późniejszego użycia wybranych funkcjonalności usługi. Jeśli zobowiązania świadczeniodawcy wynikające z umowy o świadczenie usług można realizować bez zapisywania tzw. plików cookies na komputerze użytkownika, użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę zgodnie z pierwszym zdaniem tego ustępu.

9. Obowiązywanie umowy o świadczenie usług

9.1. użytkownik będący konsumentem zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia. W przypadku takiego odstąpienia od umowy użytkownik może skorzystać ze wzorcowego formularza udostępnionego przez usługodawcę, który stanowi załącznik nr 2 do warunków handlowych.

9.2. Umowa o świadczenie usług wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia. Umowa o świadczenie usług została zawarta na czas nieokreślony.

9.3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług w dowolnym momencie likwidując swoje konto użytkownika.

9.4. Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług (w tym regulaminu lub zasad komunikacji) lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa bądź w innych przypadkach, usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na mocy niniejszego artykułu odnosi skutek na dzień doręczenia go użytkownikowi. O ile nie uzgodniono inaczej lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, umowa o świadczenie ulega rozwiązaniu z chwilą skutecznego doręczenia wypowiedzenia.

9.5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nie wpływa na licencję udzieloną usługodawcy zgodnie z art. 6 regulaminu.

10. Doręczanie korespondencji – czynności prawne

10.1. O ile nie uzgodniono inaczej pomiędzy stronami, wszelka korespondencja dotycząca czynności prawnych związanych z umową o świadczenie usług doręczana jest drugiej stronie pisemnie, pocztą elektroniczną. Korespondencja jest doręczana użytkownikowi na adres użytkownika – adres e-mail podany na jego koncie użytkownika.

10.2. W przypadku wysłania pocztą elektroniczną korespondencja uznana jest za doręczoną w chwili jej przyjęcia na serwer poczty przychodzącej.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Jeśli stosunek prawny związany z korzystaniem z serwisu internetowego lub powstały w wyniku umowy o świadczenie usług zawiera międzynarodowy (zagraniczny) element, wówczas strony ustalają, że stosunek jest regulowany przez prawo czeski, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego. Dokonując wyboru prawa zgodnie z poprzednim zdaniem użytkownik, który jest konsumentem, nie pozbawia się ochrony zapewnianej przez postanowienia przepisów prawa, od których nie można umownie zmienić, a które w razie braku wyboru prawa znalazłyby zastosowanie zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dn. 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

11.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień zastosowanie znajdą postanowienia, które najbardziej odpowiadać będą intencjom stron. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień.

11.3. Usługodawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług na osobę trzecią, na co użytkownik wyraża zgodę.

11.4. Umowa o świadczenie usług, w tym regulamin jest archiwizowana przez usługodawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.

11.5. Dane kontaktowe świadczeniodawcy: adres poczty elektronicznej homeclub@theinventory.eu.